ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ, ຟີລິບປິນ (19 ກໍລະກົດ 2023) — ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຍັງຮັກສາການຄາດຄະເນ ອັດຕາການ ເຕີບ ໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ ກຳລັງພັດທະນາ ໃນ ພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີ ຟິກ ຢຸ່ ທີ່ລະດັບ 4,8% ຂອງປີ ນີ້ ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ ຄວາມ ຕ້ອງການ ພາຍ ໃນ ທີ່ ແຂງ ແຮງ ຍັງຈະ ສືບ ຕໍ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການ ຟື້ນໂຕ ຂອງພາກ ພື້ນ.

ອີງ ຕາມ ບົດລາຍງານການ ຄາດ ຄະ ເນ ການ ພັດທະນາອາຊີ, ສະບັບເດືອນກໍລະກົດ 2023, ທີ່ ໄດ້ ເຜີຍ ແຜ່ ໃນ ມື້ ນີ້, ຄາດ ວ່າ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ຈະ ສືບ ຕໍ່ ຫຼຸດ ລົງສູ່ ລະດັບ ກ່ອນ ການ ແຜ່ ລະບາດ ຂອງ ພະຍາດ ເນື່ອງຈາກ ລາຄາ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ ແລະອາຫານ ຫຼຸດ ລົງ. ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ຂອງປະເທດ ທີ່ ກໍາລັງ ພັດທະນາໃນອາຊີໂດຍລວມ ຄາດ ວ່າ ຈະ ຢູ່ ທີ່່ 3,6% ໃນ ປີ ນີ້, ເມື່ອ ທຽບ ໃສ່ ການຄາດ ຄະ ເນໄວ້ ໃນເດືອນ ເມສາ ໃນອັດຕາ 4,2%. ໃນ ຂະນະ ດຽວ ກັນ, ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ສຳລັບ ປີ 2024 ແມ່ນປັບສູງ ຂຶ້ນ ຈາກ 3,3% ເປັນ 3,4% ຈາກທີ່ໄດ້ມີການ ຄາດ ຄະ ເນໄວ້ ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້.

ການເປີດປະເທດຂອງ ສາທາລະນະ ລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ (ສປ ຈີນ) ໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ພາກ ພື້ນ. ເສດຖະກິດຂອງ ສປ ຈີນ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 5,0% ໃນປີນີ້, ຊຶ່ງບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກການຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນທີ່ແຂງແຮງຂອງຂະແໜງການບໍລິການ. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຄວາມ ຕ້ອງການ ໃນການສົ່ງອອກເຄື່ອງເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງ ພັດທະນາໃນພາກພື້ນອາຊີ ແມ່ນ ຈະຫຼຸດ ລົງ, ເນື່ອງ ຈາກມາດຕະ ການ ເຄັ່ງຄັດທາງ ດ້ານ ນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ຈະກະທົບຕໍ່ກິດຈະກຳທາງ ເສດຖະກິດ ຂອງ ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ . ການຄາດ ຄະ ເນ ອັດຕາການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ພາກ ພື້ນສຳລັບ ປີ ໜ້າ ແມ່ນ ໄດ້ ຈະຫຼຸດລົງຈາກ 4,8% ມາເປັນ 4,7% ຈາກ ໄດ້ຄາດ ຄະ ເນໄວ້ໃນ ເດືອນ ເມ ສາທີ່ຜ່ານມາ.     

ທ່ານ ອາລເບີດ ປາກ, ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງ ADB ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ຟື້ນໂຕ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດຢ່າງຕໍ່ເນືອງ,” ທ່ານ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ “ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກິດຈະກຳການບໍລິການ ແມ່ນໂຕຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ, ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງຫຼາຍປະເທດ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຟື້ນໂຕຢ່າງແຂງແຮງຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກິດຈະກໍາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການສົ່ງອອກ ຍັງຄົງອ່ອນແອ ແລະ ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກິດໂລກ ຈະຫລຸດລົງໃນປີຫນ້າ. 

ADB ຈະ ຮັກສາ ອັດຕາການຄາດ ຄະ ເນ ການ ເຕີບ ໂຕສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງ ບັນດາ ປະເທດໃນອະນຸ ພາກ ພື້ນ ຂອງ ອາຊີແລະປາຊີ ຟິກ. ຍົກເວັ້ນໃນນັ້ນ ລວມທັງບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຊຶ່ງການຄາດຄະເນອັດຕາການເຕີບໂຕຈາກ 4,7% ມາເປັນ 4,6% ໃນປີນີ້ ແລະ 5,0% ມາເປັນ 4,9 ສຳລັບປີຫນ້າ, ເມື່ອທຽບກັບອັດຕາທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນເມສາ. ການຄາດ ຄະ ເນ ສຳ ລັບບັນດາປະເທດໃນແຖບພູຄໍເຄຊັດສ ແລະ ອາ ຊີ ກາງ ແມ່ນ ໄດ້ ປັບ ຫຼຸດອັດຕາການເຕີບໂຕລົງຈາກ 4,4% ມາເປັນ 4,3% ສຳລັບ ປີ 2023, ແລະ ຈາກ 4,6% ມາເປັນ 4,4% ສຳລັບປີ 2024.

ADB ມຸ່ງ ໝັ້ນ ທີ່ ຈະ ບັນລຸ ໃຫ້ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີ ຟິກ ຈະ ເລີ ນຮຸ່ງ ເຮືອງ, ທົ່ວເຖິງ, ພ້ອມຮັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນ ຍົງ ໄປພ້ອມໆກັບ ການຮັກສາ ຄວາມ ພະຍາຍາມຂອງຕົນທີ່ຈະລົບ ລ້າງ ຄວາມທຸກ ຍາກ. ADB ໄດ້ຖືກສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ໃນ ປີ 1966 ແລະ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 68 ປະເທດ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 49 ມາຈາກ ພາກ ພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກ.

GDP growth rate, % per year

Media Contact