ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ, ຟີລິບປິນ (20 ກັນຍາ 2023) — ອີງ ຕາມ ບົດລາຍງານ ຂອງ ທະ ນາ ຄານ ພັດ ທະ ນາ ອາ ຊີ (ADB) ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ເສດ ຖະ ກິດ ໃນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາ ຊີ ຟິກ ຄາດ ວ່າ ຈະ ຍັງ ຄົງ ແຂງແຮງ, ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕໍ່ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຈະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນກໍ່ຕາມ.

ອີງ ຕາມ ບົດລາຍງານການ ຄາດ ຄະ ເນ ການ ພັດທະນາຂອງ ອາຊີ (ADO) ສະບັບເດືອນ ກັນຍາ 2023 ເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດທີ່ ພວມ ພັດທະນາໃນ ພາກ ພື້ນ ຄາດ ວ່າ ຈະ ເຕີບ ໂຕໃນອັດຕາ 4,7% ໃນ ປີ ນີ້, ຊຶ່ງ ມີການປັບ ລົງ ເລັກ ໜ້ອຍ ຈາກ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ໃນກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ ທີ່ອັດຕາ 4,8%, ແລະ ຄາດຄະເນວ່າການເຕີບໂຕ ສໍາລັບປີໜ້າ ແມ່ນຍັງຮັກສາໄວ້ຢູ່ທີ່ອັດຕາ 4,8%.

ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງພາກ ພື້ນ ແມ່ນເຮັດໄດ້ ດີ ຂຶ້ນ ໃນ ເຄິ່ງ ທຳ ອິດ ຂອງ ປີ ຍ້ອນ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ພາຍ ໃນທີ່ຍັງ ແຂງແຮງ ແລະຍ້ອນ ການ ເປີດ ປະເທດຄືນໃໝ່ຂອງ ປະເທດສາ ທາ ລະ ນະ ລັດ ປະ ຊາ ຊົນ ຈີນ (ສປ ຈີນ), ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ຈະມີການຄາດຄະເນການ ສົ່ງ ອອກ ຂອງ ໂລກ ທີ່ ອ່ອນ ລົງກໍ່ຕາມ. ການຟື້ນໂຕຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ການປັບໂຕຂອງຂະແໜງການບໍລິການ, ການໂອນເງິນເຂົ້າມາໃນພາກພື້ນທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ການປັບປຸງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ ແລະ  ອັດຕາເງິນເຟີ້ ກຳລັງຫລຸດລົງໃນເສດຖະກິດຂອງຫລາຍໆປະເທດ ຫຼັງຈາກທີ່ຂຶ້ນໄປຮອດຈຸດສູງສຸດໃນປີກາຍນີ້.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມອ່ອນແອໃນພາກອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງ ສປ ຈີນ ຍັງເປັນປັດໃຈສຳຄັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ ພາກພື້ນ. ອັດຕາດອກເບ້ຍໃນຕະຫລາດການເງິນໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນ. ສິ່ງກີດຂວາງການສະໜອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກການຮຸກຮານຂອງລັດເຊຍຕໍ່ອູແກຼນ ໄດ້ຂັດຂວາງການສະໜອງສິ້ນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ  ໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຈາກປະກົດການ ແອວນິໂຍ (El Niño) ອາດພາໃຫ້ເກີດການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງລາຄາອາຫານ ແລະ ສ້າງຄວາມທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.

ການຂັດຂວາງການສະໜອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກການຮຸກຮານຂອງລັດເຊຍຕໍ່ອູດແກຼນ, ການຈໍາກັດການສົ່ງອອກ, ແລະຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງແລະໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຈາກປະກົດການແອວນີໂຍ (El Niño) ອີກເທື່ອຫນຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາອາຫານແລະທ້າທາຍຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ.

ທ່ານ ອາລເບີດ ປາກ (Albert Park) ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງ ADB ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ບາງທະນາຄານກາງໃນພາກພື້ນໄດ້ເລີ່ມຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍລົງ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍໍ່ ຕາມ ລັດ ຖະ ບານ ກໍ່ຍັງຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ລະ ມັດ ລະ ວັງ ຕໍ່ ຄວາມ ສ່ຽງ ຫຼາຍ ໆຢ່າງ ທີ່ ພາກ ພື້ນ ກຳລັງປະ ເຊີນ . ຄວາມອ່ອນແອຂອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມມະຊັບໃນ ສປຈີນ ຍັງຄົງໜ້າເປັນຫ່ວງ. ເຫດການຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບດິນ ຟ້າ ອາກາດ ແລະ ຜົນ ກະທົບ ຂອງປະກົດການແອວນີໂຍ ໄດ້ ເຕືອນ ພວກ ເຮົາໃຫ້ຮູ້ ວ່າ ເສດຖະກິດ ຂອງບັນດາປະເທດ ຕ້ອງ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ເພື່ອ ສ້າງ ຄວາມ ຢືດຢຸ່ນ ແລະ ປົກ ປ້ອງ ກຸ່ມຄົນທີ່ຄວາມອ່ອນແອ ທີ່ ສຸດ.

ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ຂອງປະເທດກໍາລັງ ພັດທະນາໃນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ຄາດ ວ່າ ຈະ ຢູ່ ໃນອັດຕາ 3,6% ໃນ ປີ ນີ້, ຊຶ່ງຫຼຸດ ລົງ ຈາກ ອັດຕາທີ່ ຄາດ ຄະ ເນໄວ້ ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ 4,2%. ອັນນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຍ້ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນ ສປຈີນຕໍ່າ ປະກອບກັບລາຄາອາຫານ ແລະ ພະລັງງານທີ່ຄົງທີ່. ການຄາດຄະເນອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນປີຫນ້າແມ່ນຈະຢູ່ໃນອັດ 3,5%.

ໃນ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ກຳ ລັງ ພັດ ທະ ນາໃນອະນຸພາກພື້ນຂອງອາຊີ ການຄາດ ຄະ ເນ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ອາ ຊີ ຕາ ເວັນ ອອກ ສຽງ ໃຕ້ ແມ່ນ ຫຼຸດ ລົງ ມາຈາກ 4,7% ມາເປັນ 4,6 ໃນ ປີ ນີ້ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ ສົ່ງ ອອກ ທີ່ຫລຸດລົງ. ການຄາດຄະເນສໍາລັບຂົງເຂດອາຊີໃຕ້ ແມ່ນຫຼຸດລົງ 0,1 ສ່ວນຮ້ອຍ, ມາຢູ່ທີ່ອັດຕາ 5,4% ແຕ່ຂົງເຂດນີ້ ຍັງຄົງເປັນອະນຸພາກພື້ນທີ່ມີການເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຍ້ອນການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິໂພກທີ່ສູງ. ການຄາດ ຄະ ເນສໍາລັບຂົງເຂດ ອາຊີ ຕາ ເວັນ ອອກ ແມ່ນ ປັບຫຼຸດ ລົງມາທີ່ອັດຕາ 4,4% ຈາກ 4,6%, ສປ ຈີນ ຄາດ ວ່າ ຈະ ເຕີບ ໂຕໃນອັດຕາ 4,9% ໃນ ປີ ນີ້, ຈາກ 5,0% ທີ່ໄດ້ມີການຄາດຄະເນໄວ້ໃນ ເດືອນ ເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕໄດ້ຖືກປັບຂຶ້ນ ສໍາລັບບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ຕາມສາຍພູຄໍເຄຊັດ ແລະ ຂົງເຂດອາຊີກາງ ແລະ ປາຊີຟິກ.

ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາໃນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ທົ່ວເຖິງ, ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນພາກພຶ້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ.  ADB ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966 ແລະ ມີປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດ 68 ປະເທດ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ 49 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ. 

Media Contact