ມະນີລາ, ຟີລິບປິນ (28 ເມສາ 2021) — ການເງິນເພື່ອ​ກາ​ນພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ກາ​ນພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບຳລຸງລ້ຽງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການຟື້ນ​ໂຕຂອງພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸນລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ຫຼື ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມ, ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ ອີງຕາມບົດລາຍງານການຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີປະຈຳປີ 2021, ເຊິ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ADB ໃນມື້ນີ້.

ອີງຕາມຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງບົດລາຍງານ ການສະໜອງທຶນແກ່ການຟຶ້ນໂຕຢ່າງທົ່ວເຖິງແລະຕາມທິດສີຂຽວ, ລັດຖະ ບານຄວນນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ ຈະສະໜັບສະໜູນແກ່ການພັດ​ທະ​ນາການເງິນເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມແລະຕາມທິດສີຂຽວ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືທາງການເງິນທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອສົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ບົດລາຍງານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານໃຊ້ມາດຕະການທາງງົບປະມານ, ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອເລັ່ງການຂ​ະ​ຫຍ​າຍໂຕຂອງການເງິນເພື່ອການ​ພັດທະນາທ​າງສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ. ກົດລະບຽບທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ແມ່ນມາດຕະຖານທົ່ວໄປ ສຳລັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການວັດແທກຜົນກະທົບ ສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ການເງິນເພື່ອ​ການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະຕາມທິດສີຂຽວ ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ ແລະ ດຶງດູດຈິດໃຈ ໂດຍສະເພາະພາກເອກະຊົນ.

ທ່ານ ຢະສຸຍຸກິ ສະວາດະ, ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງ ADB ກ່າວວ່າ “ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ, ແຕ່ມັນຍັງເປັນໂອກາດທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ,” ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມແລະຂະແໜງສັງຄົມເຊັ່ນ: ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ. ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ພຽງແຕ່ຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງລັດຖະບານ ແລະພາກເອກະຊົນໃນພາກພື້ນ, ໂດຍສະເພາະນັບຕັ້ງແຕ່ລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກການ ລະບາດ. ລັດຖະບານຄວນເສີມສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ລະບົບນິເວດ  ດັ່ງນັ້ນ, ການເງິນເພື່ອ​ກາ​ນພັດທະນາດັ່ງກ່າວສາມາດດເຕີບໂຕ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຟື້ນໂຕໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.”

ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ການສະ​ຫນ​ອງເງິນເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມແລະພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ, ໂດຍສະເພາະໃນພາກເອກະຊົນ. ການປ່ຽນແປງຄວາມມັກຂອງນັກລົງທຶນໄປສູ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນ. ຫລາຍກວ່າ 30 ພັນຕື້ໂດລາ ຫລື ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຊັບສິນທົ່ວໂລກ, ດຽວນີ້ກຳລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທີ່ນຳໜ້າໂດຍການພິຈາລະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການປົກຄອງບໍລິຫານ. ບັນດາບໍລິສັດທີ່ພວມນຳໃຊ້ທຶນເພື່ອພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຕາມທິດສີຂຽວ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ຍືນຍົງ, ດຶງດູດນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມໃນ​ການຮັບມືກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກະທັນຫັນ. ໃນຂະນະທີ່ປະເທດເສດຖະກິດທີ່ມີລາຍຮັບສູງຍັງຄົງຢືດຄອງຕະຫຼາດ, ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາແຖບອາຊີ ແມ່ນຜູ້ນຳໃນປະເທດທີ່ພົ້ນເດັ່ນດ້ານພັນທະ ບັດສີຂຽວ, ສັງຄົມ, ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ບັນທຶກວ່າ ການສະ​ຫນ​ອງ​ທຶ​ນເພື່ອ​ການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຕາມທິດສີຂຽວ ​ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດແນວໃດຕໍ່ນັກລົງທຶນ, ບໍລິສັດ ແລະ ສັງຄົມ. ຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດທີ່ໃຊ້ທຶ​ນເພື່ອການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ເຫັ​ນ​ລ​າ​ຄາ​ຫຸ້ນ​ໃນ​ຕະ​ຫລ​າດ​ຫລັກ​ຊັ​ບດີຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມທົນທານຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດ. ຜູ້ອອກພັນທະບັດເພື່ອ​ກາ​ນ​ພັດ​ທ​ະ​ນ​າສີຂຽວໃນອາຊີ ຍັງໄດ້ປັບປຸງຄະແນນດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມຂອງພວກເຂົາໂດຍສະເລ່ຍ 30%, ສອງປີຫຼັງຈາກການອອກພັນທະບັດ. ບັນດາຕົວເມືອງທີ່ອອກພັນທະບັດສີຂຽວຫລາຍ​ຂຶ້​ນ ເຫັນການປັບປຸງທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງອາກາດຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ຊຶ່ງນນໍາໄປສູ່ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສຸຂະພາບ.

ບົດລາຍງານໄດ້ລະບຸເຄື່ອງມືດ້ານການເງິນຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາມາດສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູແບບຕາມທິດສີຂຽວ ແລະທົ່ວເຖິງ ລວມທັງບ້ວງທຶນກະຕຸ້ນ, ການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ການກຳນົດລາຄາອາຍກາກບອນ. ກົນໄກການເງິນແບບໃຫມ່ເຊັ່ນ: ການຜູກພັນຜົນກະທົບ ຊ່ວຍເຊື່ອມໂຍງຕົ້ນທຶນຂອງພາກເອກະຊົນກັບແຜນງານການພັດທະນາສັງຄົມ. ຕົວຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນ ພັນທະບັດທີ່​ມີຜົນກະທົບຊ່ວຍເຊື່ອມໂຍງການພັດທະນາ “ການສຶກສາຂ​ອງເດັກຍິງ,” ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການສຶກສາສຳລັບເດັກຍິງໃນເກນອາຍຸເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນປະເທດອິນເດຍ.

ບົດລາຍງານລະບຸວ່າ ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍດັ່ງເຊັ່ນ ADB ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການເງິນເພື່ອພັດທະນາສັງຄົມແລະພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ. ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການສະໜອງເງິນທຶນໂດຍກົງ ແລະ ການກະຕຸ້ນແຫຼ່ງທຶນຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໂດຍຜ່ານການປະສົມປະສານ, ການເພີ້​ມສິນເຊື່ອ, ການຄ້ຳປະກັນເງິນກູ້ ແລະເຄື່ອງມືທາງ​ດ້ານ​ກາ​ນ​ເງິ​ນໃໝ່ອື່ນໆ. ພວກເຂົາຍັງສາມາດມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຊ່ວຍສ້າງຄວ​າມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕະຫຼາດ ແລະ ລະບົບນິເວດ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ​ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ປະເທດເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

ADB ມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອການບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ທົ່ວເຖິງ, ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ ໄປພ້ອມກັ​ນກັບການຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ທີ່ຈະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966, ADB ມີ 68 ສະມາຊິກເປັນທີ່​ດ​ເປັ​ນເຈົ້າຂອງ ໃນນັ້ນມີ 49 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.

Media Contact