ໃນໄລຍະປີ 2017-2020 ມາຮອດປີ 2023, ການດຳເນີນງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ADB ຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ໄດ້ສຸມໃສ່ (i) ປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບ ເພື່ອກະຕຸ້ນການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃນເສດຖະກິດເພື່ອການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ, (ii) ພັດທະນາສີມືແຮງງານທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນຂະແໝງການທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບແຮງງານ, ແລະ (iii) ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ. ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການບໍລິຫານປົກຄອງ ແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບທຸກຂະແໜງການ. ຍຸດທະສາດເພື່ອການຮ່ວມມືກັບປະເທດ ໄດ້ຕອບສະໜອງຢ່າງຜ່ອນຜັນຕໍ່ກັບບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາບູລິມະສິດນັ້ນໄດ້ມີການພັດທະນາເປັນໄລຍະ.

SHARE THIS PAGE