ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (20 ກັນຍາ 2023) — ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ຄາດວ່າຈະຕໍ່າກວ່າທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ ເນື່ອງຈາກການຄາດຄະເນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປະເທດ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ (ສປ ຈີນ) ຕໍ່າກວ່າທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ປະກອບກັບສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຈາກລະດູຝົນທີ່ບໍ່ມາຕາມລະດູການ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກຄວາມບໍ່ຍືນຍົງຂອງໜີ້ສາທາລະນະ ແລະ ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ. 

ບົດລາຍງານການຄາດ ຄະ ເນ ການ ພັດ ທະ ນາ ຂອງອາ ຊີ ສະບັບເດືອນກັນ ຍາ 2023, ຊຶ່່ງເປັນບົດລາຍງານສະບັບ ປັບ ປຸງ ຂອງ ADB, ໄດ້ ຫຼຸດ ອັດຕາ ການຄາດ ຄະ ເນ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ໃນ ປີ 2023 ລົງມາທີ່ 3,7%, ຈາກ ອັດຕາທີ່ໄດ້ຄາດ ຄະ ເນໄວ້ ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ທີ່ 4,0%. ການຄາດຄະເນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປີ 2024 ແມ່ນຍັງຮັກສາໄວ້ຢູ່ທີ່ 4,0%. ຄາດ ວ່າອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ຍັງ ຄົງຈະ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ ສູງ ຈົນ ຮອດ ທ້າຍ ປີນີ້, ເຊິ່ງຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ສະ ເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 28%. ການປັບລາຄາທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບຈະຍັງຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງໃນປີ 2024 ໃນອັດຕາ 10%.

ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທະນາກະ, ຫົວໜ້າສຳນັກງານ ADB ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາອາຫານ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກຳລັງຊື້ຂອງຄົວເຮືອນ ເຊິ່ງຫຼາຍຄອບຄົວ ອາດສູ້ຊົນໃນການຫຼຸດການບໍລິໂພກອາຫານລົງ,” ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ "ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ລວມທັງການປະສານງານລະຫວ່າງນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ງົບປະມານທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ ແມ່ນເປັນສິງຮີບດ່ວນ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຂອງປະເທດ."

ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນໃນເຄິ່ງທຳອິດຂອງປີ 2023. ຫຼັງຈາກເງິນກີບອ່ອນຄ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 44% ທຽບໃສ່ເງິນບາດໃນປີ 2022, ເງິນກີບ ຍັງສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າ 13,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 14,8% ທຽບກັບເງິນບາດ ແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນສິງຫາ ຂອງປີ 2023. 

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ເຊິ່ງຂຶ້ນຮອດຈຸດສູງສຸດ 41,3% ປີຕໍ່ປີ ໃນເດືອນກຸມພາ ກ່ອນທີ່ຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງມາຢູ່ທີ່ 25,9% ໃນເດືອນສິງຫາ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງໝວດສະບຽງອາຫານ ແມ່ນສູງກວ່າຢູ່ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 45,6% ໃນແປດເດືອນຕົ້ນປີຂອງ 2023 ເນື່ອງຈາກອາຫານທີ່ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນນຳເຂົ້າເພື່ອການຜະລິດກະສິກຳ.

ໜີ້ສິ້ນສາທາລະນະ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໜີ້ສິ້ນຕ່າງປະເທດ, ຕາມທີ່ໄດ້ລາຍງານແມ່ນ 97% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປີ 2022, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 76% ໃນປີ 2021. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈຳນວນຈະຫຼຸດລົງຈາກ 12,4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2021 ຫາ 12 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2022 ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ໜີ້ສິນສາທາລະນະ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຍືນຍົງ. ການ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ທ້າ ທາຍທາງດ້ານ ໜີ້ ສິນ ຂອງ ປະ ເທດ ຈະຮຽກຮ້ອງ ຄວາມ ພະ ຍາ ຍາມ ຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນລັດ ຖະ ບານ ແລະ ເຈົ້າ ໜີ້ ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ການ ປະ ຕິ ບັດການສະໜອງທຶນສາທາລະນະມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍືນຍົງ ຫຼາຍຂື້ນ.

ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາໃນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກໃຫ້ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ທົ່ວເຖິງ, ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນພາກພຶ້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ.  ADB ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966 ແລະ ມີປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດ 68 ປະເທດ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ 49 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ.  

Media Contact