ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມ ເປັນປະຈຳ ກ່ຽວກັບ ການລົງໂທດຂອງ ADB

ADB ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ ນິຕິບຸກຄົນ* ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບ ການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການບີບບັງຄັບ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ແລະ ການຂັດຂວາງ ຫຼື ການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດຕ່າງໆ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຄວາມຊື່ສັດໃນການປະຕິບັດງານ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໜ່ວຍງານປະຕິບັດໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ຖືກລົງໂທດຄົບຖ້ວນທັງໝົດຂອງ ADB ເພື່ອຊ່ອຍຫຼີກເວັ້ນຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກລົງໂທດ ໃນກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນ, ຄຸ້ມຄອງ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກ ADB.

* ນິຕິບຸກຄົນ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງ (ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດຄວາມເຖິງ ວິສະຫະກິດ, ຫຸ້ນສ່ວນ, ຫຼື ມູນນິທິ) ແລະ ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ.

 

 
This page was generated from /lo/publications/faqs-adb-sanctions on 07 July 2024

Source URL: https://www.adb.org/publications/faqs-adb-sanctions