ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດຢູ່ 4 ແຂວງພາກເຫນືອ - ທຶນເພີ້ມ | Asian Development Bank

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດຢູ່ 4 ແຂວງພາກເຫນືອ - ທຶນເພີ້ມ

Translated PDS | May 2017

The project's main aim is to provide the rural community with access to and participation in the market economy. This is to be realized through the increase in incremental production in saleable commodities and promotion of agricultural productivity. The additional financing will cover construction, rehabilitation and/or improvement of rural roads and irrigation systems intended to bring socio-economic benefits to rural communities.

ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after 2 April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders.

This document dated May 2017 is provided for the ADB project 42203-025 in the Lao People's Democratic Republic.