ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໄລຍະສອງ | Asian Development Bank

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໄລຍະສອງ

Translated PDS | March 2017

ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after 2 April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders.

This document dated March 2017 is provided for the ADB project 42278-024 in the Lao People's Democratic Republic.