ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການດ້ານນະໂຍບາຍການສົ່ງ ເສີມການຜະລິດແລະການຈ້າງງານ | Asian Development Bank

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການດ້ານນະໂຍບາຍການສົ່ງ ເສີມການຜະລິດແລະການຈ້າງງານ

Translated PDS | May 2017

The intended impact will be the achievement of inclusive economic growth and employment generation, in line with the Eighth Five-Year National Socio-Economic Development Plan, 2016–2020. The intended outcome will be strengthened economic policy formulation and implementation processes. 

ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after 2 April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders.

This document dated May 2017 is provided for the ADB project 50179-001 in the Lao People's Democratic Republic.