fbpx ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ | Asian Development Bank

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ

Translated PDS | September 2017

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດທີີ່ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດ ຢູ່ເຂດພູດອຍທາງແຂວງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ໃນວິທີການວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບຮອບດ້ານ ເຊີ່ງເປັນວິທີການທີ່ປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງ ມາດຕະການປົກປ້ອງອ່າງໂຕ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມາດຕະການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ. ສຳລັບວຽການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງທີ່ອີງໃສ່ລະບົບນິເວດເປັນຫຼັກ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໄປພ້ອມໆກັນ. ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ບັນລຸວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງກັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ຍົກລະດັບຂີດຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງທີ່ອີງໃສ່ກົນໄກການຕະຫຼາດເປັນຫຼັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢູ່ຕາມເຂດອ່າງໂຕ່ງທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.

This document dated September 2017 is provided for the ADB project 50236-001 in the Lao People's Democratic Republic.