ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ໂຄງການອະນຸລັກອ່າງໂຕ່ງແລະພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ | Asian Development Bank

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ໂຄງການອະນຸລັກອ່າງໂຕ່ງແລະພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ

Translated PDS | June 2017

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດທີີ່ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດຢູ່ເຂດພູດອຍຢູ່ແຂວງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ໃນວິທີການວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບຮອບດ້ານ ຊຶ່ງເປັນວິທີການທີ່ປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງ ມາດຕະການປົກປ້ອງອ່າງໂຕ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມາດຕະການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ແບບຢືນຍົງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ. ສຳລັບວຽການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ ທີ່ອີງໃສ່ລະບົບນິເວດເປັນຫຼັກຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໄປພ້ອມໆກັນ. ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ບັນລຸວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງແລະຢ່າງທົ່ວເຖິງກັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ທີ່ອີງໃສ່ກົນໄກການຕະຫຼາດເປັນຫຼັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢູ່ຕາມເຂດອ່າງໂຕ່ງທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.

This document dated June 2017 is provided for the ADB project 50236-002 in the Lao People's Democratic Republic.