fbpx Climate-Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project: Project Data Sheet (Lao Translation) | Asian Development Bank

Climate-Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project: Project Data Sheet (Lao Translation)

Translated PDS | October 2018

ໂຄງການນີ ້ຈະສະໜບັສະໜນູ ການຈດັຕັ ້ງປະຕບິດັ ແຜນຍຸດທະສາດ ການພດັທະນາກະສກິ ໍາ ຮອດ ປີ2025 ຂອງລດັຖະບານ ໂດຍການສົ ່ງເສມີ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັຂອງລະບບົຕ່ອງໂສການ ້ ຜະລດິ ເຂົ ້າ ຢຼໃນບນັດາແຂວງຕ່າງໆເຊັ ່ນ: ຄໍາມ່ວນ ສາລະວນັ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະພອ້ມ ທງັ ຕ່ອງໂສກ້ ານຜະລດິພດືຜກັ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແຂວງຈາໍປາສກັ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. ໂຄງການດັ ່ງກ່າວ ຈະປບັ ປຸງໂຄງລ່າງກະສກິ ໍາໃຫແ້ທດເໝາະກບັ ທຸກສະພາບອາກາດ ແລະ ທງັເພີ ່ມ ທະວີການຜະລດິພດືສນິຄາ້ ການຜະລດິແບບຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການຜະລດິ ເພື ່ອການຄາ້. ໂຄງການ ຍງັຈະຊ່ວຍປບັ ປຸງຂດີຄວາມສາມາດໃນການເກບັມຽ້ນ ການປຸງແຕ່ງ ຄຸນນະພາບ ແລະ ການທດົ ສອບຄວາມປອດໄພ ແລະພອ້ມທງັ ສົ ່ງເສມີ ການນໍາໃຊປຸ້ຍຊວີະພາບ ແລະ ກະສກິ ໍາປອດສານພດິ. ໂຄງການຈະສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫຊ້າວກະສກິອນ ແລະ ຜູປ້ ະກອບການທຸລະກດິກະສກິ ໍາໃຫ້ ເຂັມ້ ແຂງ ເພື ່ອສົ ່ງເສມີ ການຜະລດິກະສກິ າໍ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບອາກາດ ໄປພອ້ມກບັ ການ ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ ່ ເອື ້ອອໍານວຍ ໃຫແ້ກ່ທຸລະກດິກະສກິ ໍາທີ ່ ເປນັມດິຕໍ ່ ສິ ່ງແວດລອ້ມ ເພື ່ອ ສົ ່ງເສມີ ລະບບົຕ່ອງໂສການຜະ ້ ລດິກະສກິ າໍ ໃຫມ້ ຄີວາມຍນືຍງ

This document dated August 2018 is provided for the ADB project 48409-004 in the Lao People's Democratic Republic.