ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຊື່ອ ໝັ້ນ ຈາກ ຄວາມ ໂປ່ ງ ໃສ

Publication | March 2012
SHARE THIS PAGE

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2005, ນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນຂອງ ເອດີບີ ໄດ້ສະໜອງຂອບຂອງການສື່ສານ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຢ່າງຫ້າວຫັນເຊັ່ນ ການສະໜອງຂໍ້ມູນຕາມການຮ້ອງຂໍ ແລະ ການຮັບຄຳຕຳນິສົ່ງຂ່າວ ແລະ ສ່ອແສງຈາກບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.

ນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນ 2011 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນະໂບບາຍສື່ສານມວນຊົນ 2005 ຮັດກຸມແລະມີເນື້ອໃນຂື້ນ ຕື່ມ. ມັນໄດ້ຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນຕ່າງໆແລະຄຳຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຮ້ອຍໆພາກສ່ວນ ຂອງເອດີບີໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງຕົນ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ມຸ່ງເນັ້ນເພື່ອນຳເອົາແຜນງານການ ສື່ສານເຂົ້າໃນການດຳເນີນໂຄງການ ຊຶ່ງຈະເປັນການເພີ່ມການໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.

ບົດແນະນຳດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສະຫລຸບການປ່ຽນແປງຂໍ້ສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນ 2011 ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ.

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຊື່ອ ໝັ້ນ ຈາກ ຄວາມ ໂປ່ ງ ໃສ
SKU
  • ARM124511