ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ສປປ ລາວ: ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ | Asian Development Bank

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ສປປ ລາວ: ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

Publication | April 2017
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ສປປ ລາວ: ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ; ການສຶກສາ; ພະລັງງານ; ແລະນ້ໍາປະປາ ພ້ອມດ້ວຍ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດເທດສະບານ.

ຈຸດປະສົງອັນສໍາຄັນຂອງແຜນຍຸດທະສາດຮ່ວມມືກັບປະເທດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຢ່າງສະເໜີພາບແລະຍືນຍົງ ພ້ອມດ້ວຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງສະເໝີພາບໄດ້ສຸມໃສ່ເຂດຊົນນະບົດບ່ອນທີ່ມີປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງທຸກຍາກ.

ການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນແນໃສ່ການພັດທະນາຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານພະລັງງານ, ປັບປຸງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແລະການບໍລິການສັງຄົມຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ ຫັດແໜ້ນການ ເຊື່ອມຈອດ ລະຫວ່າງ ເຂດຊົນນະບົດແລະຕົວເມືອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ. ການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງໃນເຂດຊົນນະບົດແມ່ນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຍັງເປັນຫນຶ່ງຜູ້ສະໜອງທຶນພະຫຸພາຄີລາຍໃຫຍ່ໃຫ້ກັບປະເທດ. ມາຮອດວັນທີ່ 31 ທັນວາ 2016, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ສະຫນອງທືນມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 252 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ກັບ ສປປ ລາວ, ໃນນັ້ນລວມທັງທືນກູ້ຢືມ, ຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ທືນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ. .

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນແຕ່ລະປີ ໄດ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມແລະເສດຖະກິດໃນສປປ ລາວ ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຫັດກຸມ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃນປະເທດ ແລະ ລາຍລະອຽດບ່ອນຕິດຕໍ່ສອບຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.