Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах бодлого 2012

Institutional Document | March 2012
SHARE THIS PAGE

Узбекстаны Ташкент хотноо болсон АХБ-ны Захирлуудын зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан дээр Хариуцлагын механизмын хэрэгжилтийг Захирлуудын зөвлөл болон Удирдлагын баг хамтран судалж үзэх болсныг АХБ-ны Ерөнхийлөгч мэдэгдсэн.

Судалгаа, үнэлгээний ажлын зорилго нь Хариуцлагын механизмыг сайжруулах хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох явдал байсан бөгөөд гол үр дүн, дүгнэлтийг энэхүү тайланд танилцуулав. АХБ-ны дэмжлэгтэй төслүүдийн улмаас эрх ашиг нь сөргөөр хөндөгдсөн хүмүүс АХБ-ны үйл ажиллагааны бодлого, журам зөрчигдсөн эсэхийг хянуулах хүсэлт, гомдол гаргах боломжийг Хариуцлагын механизм олгодог юм. Уг механизм нь зөвлөлдөх үе шат ба нийцлийг хянах үе шат гэсэн харилцан бие биеэ нөхөн дэмжсэн хоёр чиг үүрэгтэй.

Contents

 • Хураангуй
 • Удиртгал
 • Байгуулагдсан түүх, хөгжил
 • Хариуцлагын механизмын үнэлгээ
 • Санал болгож буй томоохон өөрчлөлтүүд
 • Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах шинэчилсэн бодлого
 • Шаардагдах нөөц, хөрөнгө санхүү
 • Зөвлөмж
 • Хавсралт

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • ADB accountability mechanism
SKU
 • TCS178844-2
ISBN
 • 978-92-9092-614-6 (print)
 • 978-92-9092-615-3 (web)