АХБ-ны Худалдан авах ажиллагааны бодлого

Business Guide | April 2018

Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны Худалдан авах ажиллагааны бодлого нь АХБ болон түүний захиран зарцуулдаг сангуудаас бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн санхүүжүүлж буй зээл, буцалтгүй тусламжийн төслүүдийн хэрэгжүүлэгч нарт тухайн төсөлд шаардлагатай бараа, ажил, зөвлөх бус болон зөвлөх үйлчилгээг худалдан авахад баримтлах гол зарчмуудыг танилцуулах зорилготой. 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр буюу түүнээс хойш үзэл баримтлалын бичиг нь батлагдсан бүх төслүүдийн худалдан авах ажиллагаанд энэхүү Худалдан авах ажиллагааны бодлогыг хэрэглэнэ.

2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө батлагдсан төслүүдэд дараахь бичиг баримтыг харна уу.