АХБ-ны Зээлдэгчийн Хариуцах Зөвлөх Үйлчилгээ

Business Guide | June 2018

Зөвлөх үйлчилгээ гэдэг нь тухайн нөхцөлд тохирсон арга барил, аргазүй болон ур чадвартай мэргэшсэн ажилтанг санал болгосон техникийн саналын үнэлгээг шаардсан оюуны болон зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ юм.

АХБ-ны зээл ба буцалтгүй тусламжийн хөрөнгийн нэлээд хэсгийг зөвлөх компани ба зөвлөх хувь хүнд зарцуулдаг. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний заавар нь АХБ-ны 2017 оны худалдан авах ажиллагааны бодлогын хүрээнд АХБ-ны зээлдэгч болон буцалтгүй тусламжийн хүлээн авагч нь зөвлөх компани ба зөвлөх хувь хүнийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих талаарх мэдээллийг агуулна. Энэ заавар бичиг нь зөвлөх сонгон шалгаруулах ажиллагааг түргэвчлэх, зөвлөх сонгон шалгаруулах горимыг хялбар болон илүү уян хатан болгох, илүү чанар бүхий зөвлөх үйлчилгээ болон мөнгөний үнэ цэнийг эрхэмлэх тухай шинэ зарчмууд, зөвлөх үйлчилгээний төлөвлөлт, гэрээний удирдлагыг нэвтрүүлэхэд илүү хүчтэй дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдсэн болно.

Contents 

  • Танилцуулга
  • Төлөвлөх
  • Сонгон шалгаруулах ба гэрээ байгуулах арга
  • Горим
  • Гомдол хянан шийдвэрлэх
  • Хавсралтууд