Азийн Хөгжлийн Банк ба түүний зээлдэгч Зөвлөхийг ашиглах Журам

Business Guide | March 2013

Энэхүү журам нь Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-наас олгосон аливаа зээл, буцалтгүй тусламж, эсхүл АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангаас бүрэн ба хэсэгчлэн санхүүждэг зээлийн болон техник туслалцаа (ТТ)-ны төслийн зөвлөхийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, түүнд хяналт шинжилгээ хийх үед дагаж мөрдөх АХБ-ны бодлого, горим журмыг тодорхойлно.

Contents 

  • Оршил ба баримтлах бодлого
  • Сонгон шалгаруулах горим
  • Хавсралтууд