Монгол Улсын усны нөөцийн тогтолцоо ба менежментийн тойм: Монгол Улсын Усны Аюулгүй Байдлын Үнэлгээ

Institutional Document | July 2020
SHARE THIS PAGE

Энэхүү нийтлэл нь Монгол Улсын усны аюулгүй байдлыг үнэлж, бусад баримт бичиг, судалгаан дээр үндэслэн дүн шинжилгээ хийх замаар боловсруулсан үндэсний хэмжээний усны нөөцийн тогтолцоо ба менежментийн талаарх олон талт тойм судалгааг агуулсан болно.

Энэхүү үнэлгээнд зорилтот хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлж, үндэсний болон орон нутгийн институцийг хөгжүүлсний үндсэн дээр цаашид баримтлах замналын талаарх зөвлөмжийг тусгасан. Энэхүү үнэлгээг Азийн Хөгжлийн Банк болон Ази, Номхон Далайн Усны Форумаас хамтран гаргасан цуврал тайлан болох Азийн усны хөгжлийн төлөвийн хүрээнд анх нэвтрүүлсэн дүн шинжилгээний арга зүйд үндэслэн боловсруулсан болно.

Contents

 • Оршил
 • Монгол улсын усны нөөцийн систем ба усны аюулгүй байдлын гол хэмжүүрүүд
 • Монгол Улсын усны менежмент: түүх, сорилт, чиг хандлага ба ирээдүй
 • Монгол Улсын усны аюулгүй байдлын үнэлгээ
 • Институцийн үнэлгээ
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөлт
 • Олж авсан сургамжийн дүгнэлт ба зөвлөмж
 • Хавсралт

Additional Details

Type
Series
Subjects
 • Water
 • Sanitation
 • Basin Water
 • Water Resource Management
 • Water sector development
Countries
 • Mongolia
Pages
 • 76
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • TCS210062-3
ISBN
 • 978-92-9262-898-7 (хэвлэмэл хувилбар)
 • 978-92-9262-899-4 (цахим хувилбар)
 • 978-92-9262-900-7 (цахим ном)