Азийн Хөгжлийн Банкны Олон нийттэй харилцах бодлого 2011: Мэдээллийг олон нийтэд ил гаргах ба солилцох

Institutional Document | October 2011
SHARE THIS PAGE

АХБ 2010 оны 2 дугаар сард бодлогын үр дүнг үнэлэх, цаашид шаардлагатай шинэчлэл засварыг боловсруулах ажлыг эхэлсэн. Уг үйл явцад сонирхсон хувь хүмүүс, байгууллагууд оролцсон. Зөвлөлдөх явцын эхний төслийг 2010 оны 6, 11 дүгээр саруудад ил гаргасан. Ази Номхон далайн бүс нутаг дахь болон бүс нутгийн бус АХБ-ны хэд хэдэн гишүүн оронд олон талт харилцагч талуудтай өргөн хүрээний яриа хэлэлцээр явуулсан. АХБ мөн өөрийн гүйцэтгэл болон харилцаа холбооны талаар бусад талуудын санал бодлыг авахаар олон улсын хэмжээний хоёр судалгааг авсан.

Энэхүү баримт бичигт гадна, дотроос хүлээж авсан санал болон судалгааны ололтоос оруулсан.

Contents

 • Товчилсон үгсийн тайлбар
 • Нэр томьёоны тайлбар
 • Хянан шалгасан хүмүүс
 • Хураангуй
 • Оршил
 • АХБ-ны олон нийттэй харилцах туршлага
 • Олон нийттэй харилцах салбар дахь олон улсын шинэ чиг хандлагууд
 • 2005 оны бодлогод оруулахаар санал болгогдсон шинэчлэлүүд
 • Олон нийттэй харилцах бодлого
 • Мэдээллийг олон нийтэд ил гаргах тухай
 • Олон нийттэй харилцах арга барил
 • Хэрэгжүүлэх арга зам
 • Нөөцийн үзүүлэлт
 • Хэрэгжилтийг эргэн хянах

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
SKU
 • TIM178736-2
ISBN
 • 978-92-9257-795-7 (print)
 • 978-92-9257-796-4 (e-ISBN)