Худалдан Авах Ажиллагааны Журам

Business Guide | April 2015

Энэ журмын зорилго нь Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны зээл, АХБ-ны санхүүжилттэй буцалтгүй тусламж, эсхүл АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангаас бүхэлд нь болон хэсэгчлэн санхүүжигддэг төслийн хэрэгжүүлэгч нарт, төсөлд шаардлагатай бараа, ажил ба (зөвлөх үйлчилгээнээс бусад) үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг зохицуулах бодлогыг таниулан мэдээлэхэд оршино.

Contents 

  • Оршил
  • Олон улсын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт
  • Худалдан авах ажиллагааны бусад арга
  • дугаар хавсралт