АХБ-ны Зээлдэгчдэд зориулсан худалдан авах ажиллагааны журам: Бараа, ажил, зөвлөх бус ба зөвлөх үйлчилгээ

Business Guide | April 2018

Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны Худалдан авах ажиллагааны бодлогыг хэрэглэх үед ашиглах АХБ-ны Зээлдэгчдэд зориулсан худалдан авах ажиллагааны журам (Журам)-ын зорилго нь АХБ-ны хөрөнгө оруулалтын зээл, АХБ-ны санхүүжилттэй буцалтгүй тусламж, эсхүл АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангийн хүрээнд АХБ-наас бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчилэн санхүүжүүлж буй төслийн хэрэгжүүлэгч нарт тухайн төсөлд шаардлагатай бараа, ажил, зөвлөх болон зөвлөх бус үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааны бодлого, горимыг танилцуулахад оршино. 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр буюу түүнээс хойш үзэл баримтлалын бичиг нь батлагдсан бүх төслүүдийн худалдан авах ажиллагаанд энэхүү Журмыг хэрэглэнэ.

2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө батлагдсан төслүүдэд дараахь бичиг баримтыг харна уу.

Contents 

  • Оршил
  • Худалдан авах ажиллагааны арга ба хэлбэр
  • Хавсралтууд