Хөгжлийн Үр Дүнд Хүрэхийн Төлөө Оролцоог Бэхжүүлэх нь: Оролцооны Талаарх Азийн Хөгжлийн Банкны Заавар

Institutional Document | February 2012
SHARE THIS PAGE

АХБ-ны ажилтан болон оролцогч талуудад оролцооны арга хэлбэрийг үр дүнтэй ашиглах тухай шинэ мэдээлэл, төрөл бүрийн арга хэрэгслэлийг энэхүү шинэчилсэн хэвлэлээр танилцуулж байна.

Тус зааварт АХБ-ны бизнесийн шинэ үйл явцуудыг тусгаж, бодлогын хэлэлцүүлэг болон төслийн явцад оролцох боломж, арга хэлбэр, тулгарч болзошгүй асуудлуудын талаар зөвлөгөө, санамж тусгасан. Мөн энэхүү хэвлэлд хамгаалал, жендэр, засаглал, ХДХВ/ДОХ ба дэд бүтэц болон ус, ариун цэврийн асуудлуудыг онцгойлон тусгаж өгсөн. Төрөл бүрийн байгууллагын боловсруулсан оролцооны талаарх арвин их материал интернэтэд байдаг бөгөөд нэмэлт мэдээлэл хайж буй хүмүүст зориулж холбогдох материалуудын жагсаалтыг хавсаргав.

Contents

 • Оршил
 • Танилцуулга
 • АХБ-ны Бодлого, Стратеги, Хөтөлбөрүүдийн Үнэлгээн дэх Оролцоо
 • Төслийн Үе Шатууд дахь Оролцоо – Удирдамж, Арга Хэрэгслэл
 • АХБ-ны Үйл Ажиллагаанд Оролцох – Туршлага, Нөөц Бололцоо
 • Хавсралт
 • Тэмдэглэл

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • ADB and civil society
 • Managing for Development Results (MfDR)
ISBN
 • 978-92-9254-799-8 (Print)
 • 978-92-9254-800-1 (e-ISBN)