Зөвлөх хуудас №1: Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зэрэглэлүүд, тэдгээрийн хэрэглээ

Institutional Document | April 2013

Тус зөвлөх хуудас нь AХБ-ны төслийн төлөвлөлт, дизайнд жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг нэвтрүүлэх зэрэглэлийг хэрхэн тогтоох талаархи зөвлөмжийг агуулсан.

Жендэрийн зөвлөх хуудас нь AХБ-ны гишүүн хөгжиж буй орнууд, ажилтнууд болон зөвлөхүүдэд төслийг төлөвлөх, боловсруулах, цаашлаад хэрэгжүүлэхэд жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг хэрхэн тусгах талаархи зааварчилгааг өгнө.

Тус зөвлөх хуудас нь AХБ-ны төслийн төлөвлөлт, дизайнд жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг нэвтрүүлэх зэрэглэлийг хэрхэн тогтоох талаархи зөвлөмжийг агуулсан.

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • Gender
SKU
  • ARM157709-2

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.