Зөвлөх хуудас №5: Жендэрийн тэгш байдлыг хангах ажлын үр дүн төслийн гүйцэтгэлийн тайланд

Institutional Document | April 2013

Тус зөвлөх хуудас нь жендэрийн тэгш байдлыг хангах ажлын үр дүнг төслийн гүйцэтгэлийн тайланд хэрхэн нарийвчлан үнэлэн дүгнэх талаархи удирдамж, зааварчилгааг агуулсан.

Жендэрийн зөвлөх хуудас нь AХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орнууд, ажилтнууд болон зөвлөхүүдэд төслийг төлөвлөх, боловсруулах, цаашлаад хэрэгжүүлэхэд жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг хэрхэн тусгах талаархи зааварчилгааг өгнө. 

Тус зөвлөх хуудас нь төслийн гүйцэтгэлийн тайланд жендэрийн тэгш байдлыг хангах ажлын үр дүнг хэрхэн нарийвчлан үнэлэн дүгнэх талаархи зөвлөмжийг агуулсан. 

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • Gender
SKU
  • ARM157709-2

Related

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.