ФИЛИППИН УЛС, МАНИЛА ХОТ (2022 оны 9-р сарын 21) — Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-наас гаргасан шинэ индексээс харахад хөгжиж буй Азийн орнуудын 80 хувь нь бизнес эрхлэгчдэд чиглэсэн цахим орчин, тэдгээрийг дэмжих системийн хувьд дэлхийд сүүл мушгиж байна.

Өнөөдөр нийтлэгдсэн “Азийн Хөгжлийн Төлөв (АХБ) 2022шинэчилсэн тайланд багтсан Цахим Бизнес Эрхлэлтийн Системийн Дэлхийн Индекст дурдсанаар Сингапур улсыг бизнес эрхлэгчдэд зориулсан цахим орчин, тэдгээрийг дэмжих системтэй дэлхийн шилдэг орноор тодруулсан байна. Уг индекст нийт 113 орныг жагсааснаас АНУ хоёрдугаарт, Швед улс гуравдугаар байрт оржээ. Гэвч хөгжиж буй Азийн 21 орны 17 нь уг жагсаалтын сүүл мушгисан нь бүс нутаг нийтээрээ цахим бизнес эрхлэлтийг хөгжүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна.

Цахимжилт нь Ази, Номхон далайн бүс нутгийн бизнесүүдэд үсрэнгүй хөгжих боломж авчрахаар байна. Түүнчлэн өндөр орлоготой болохын төлөө зорьж буй орнуудад нэн шаардлагатай инновацийг өдөөгч гол хүчин зүйл бол цахимжилт юм. Мөн олон бизнесийн хувьд КОВИД-19 цар тахлыг давж гарахад цахим технологи ихээхэн тусалснаас харахад цахимжилтын нөлөөгөөр эдийн засгийг илүү тэсвэртэй болгохын сацуу бизнес эхлүүлэх зардлыг бууруулж, улмаар хүртээмжтэй өсөлтийг дэмжих боломжтой юм.

“Цахим бизнес эрхлэлт нь КОВИД-19 цар тахлын үед эдийн засгийг дордуулахгүй байлгахад ихээхэн хувь нэмэр болсон төдийгүй цаашлаад цар тахлын дараах дэлхийн өсөлт, инновацийн гол хөдөлгүүр хүч болж чадна” гэж АХБ-ны Ерөнхий эдийн засагч Альберт Парк хэлээд, “Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд таатай бодлого, урамшууллын дэмжлэг бүхий орчин байх ёстой. Цахим бизнес эрхлэх зохистой орчин сүүлийн хоёр жилд Азид ихээхэн сайжирсан ч цаашид өөд татах зүйлс олон байна” хэмээн онцлов.

Энэхүү индекс нь соёл, институци, зах зээлийн нөхцөл байдал, дэд бүтэц, ажиллах хүчний нөөц, мэдлэг, санхүү болон сүлжээ зэрэг найман чиглэлээр цахимжилтын түвшнийг харгалзан үзэж, цахим бизнес эрхлэгчдэд зориулсан орчны чанарыг хэмждэг юм.

Засгийн газрууд өргөн зурвасын сүлжээ зэрэг цахим дэд бүтцэд хөрөнгө оруулахаас гадна улс төрийн тогтвортой байдал, найдвартай хууль эрх зүйн тогтолцоо, нээлттэй бөгөөд өрсөлдөөнт зах зээлийг хөгжүүлж, өмчийн эрхийг бэхжүүлэх шаардлагатай. АХБ-ны судалгаанаас харахад хууль дээдлэх ёс нь аж ахуйн нэгжийн инновацад эерэг нөлөө үзүүлдэг бол нийгэм дэх авлига бага байх нь зах зээлд шинээр бизнес эрхлэгчид орж ирэхэд дөхөм болгодог байна.

Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хэмжээнд цахим бизнес эрхлэлтийг хөгжүүлэхэд хангалттай хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх соёл суугаагүй байгаа нь хамгийн том сул талуудын нэг болж байна. Тухайлбал, бизнес эрхлэгчид эдийн засгийн хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэж байгааг олон нийт төдийлөн үнэлдэггүй байна. Энэ байдлыг өөрчлөх нэг арга нь боловсролоор дамжуулан бизнес эрхлэлтийн талаарх олон нийтийн ойлголтыг сайжруулах явдал юм.

АХБ нь Ази, Номхон далайн бүс нутагт нэн ядуурлыг арилгах хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ хүртээмжтэй, тогтвортой, эрсдэлийг даван туулах чадвартай хөгжлийг бүс нутагт цогцлоохын төлөө тууштай ажиллаж байна. Анх 1966 онд байгуулагдсан тус банкны нийт 68 гишүүн орны 49 нь тухайн бүс нутагт оршдог.

Global Index of Digital Entrepreneurship Systems Scores

  Rank out of 113 global economies Score (0-100)
Singapore 1 81.3
United States 2 79.7
Sweden 3 79.6
Denmark 4 78.8
Switzerland 5 76.9
Netherlands 6 75.6
Finland 7 73.3
Norway 8 69.9
Luxembourg 9 69.6
United Kingdom 10 69.0
Republic of Korea 22 54.1
Malaysia 27 43.1
People's Republic of China 39 35.3
Georgia 50 28.3
Kazakhstan 52 27.4
Armenia 58 26.0
Thailand 59 25.9
Azerbaijan 60 25.5
Viet Nam 63 23.1
Indonesia 71 20.4
India 75 19.6
Philippines 79 18.5
Sri Lanka 82 17.5
Mongolia 84 17.2
Kyrgyz Republic 88 15.2
Tajikistan 95 12.8
Bangladesh 96 12.5
Pakistan 97 12.3
Cambodia 101 12.0
Nepal 104 11.5

Media Contact