Зөвлөх хуудас №1: Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зэрэглэлүүд, тэдгээрийн хэрэглээ

Жендэрийн зөвлөх хуудас нь AХБ-ны гишүүн хөгжиж буй орнууд, ажилтнууд болон зөвлөхүүдэд төслийг төлөвлөх, боловсруулах, цаашлаад хэрэгжүүлэхэд жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг хэрхэн тусгах талаархи зааварчилгааг өгнө.

Тус зөвлөх хуудас нь AХБ-ны төслийн төлөвлөлт, дизайнд жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг нэвтрүүлэх зэрэглэлийг хэрхэн тогтоох талаархи зөвлөмжийг агуулсан.

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/mn/documents/tip-sheet-no-1-understanding-and-applying-gender-mainstreaming-categories on 12 August 2022