Азийн Хөгжлийн Банкны Олон нийттэй харилцах бодлого 2011: Мэдээллийг олон нийтэд ил гаргах ба солилцох

АХБ 2010 оны 2 дугаар сард бодлогын үр дүнг үнэлэх, цаашид шаардлагатай шинэчлэл засварыг боловсруулах ажлыг эхэлсэн. Уг үйл явцад сонирхсон хувь хүмүүс, байгууллагууд оролцсон. Зөвлөлдөх явцын эхний төслийг 2010 оны 6, 11 дүгээр саруудад ил гаргасан. Ази Номхон далайн бүс нутаг дахь болон бүс нутгийн бус АХБ-ны хэд хэдэн гишүүн оронд олон талт харилцагч талуудтай өргөн хүрээний яриа хэлэлцээр явуулсан. АХБ мөн өөрийн гүйцэтгэл болон харилцаа холбооны талаар бусад талуудын санал бодлыг авахаар олон улсын хэмжээний хоёр судалгааг авсан.

Энэхүү баримт бичигт гадна, дотроос хүлээж авсан санал болон судалгааны ололтоос оруулсан.

Contents 

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/mn/documents/pcp-2011 on 03 December 2021