Монгол Улсад усны нөөцийн тогтвортой, нэгдсэн менежментийг нэвтрүүлэх нь: Сав газрын байгууллагын үүрэг, оролцоо

Энэхүү бүтээлд Монгол Улсын усны тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэхэд, тэр дундаа байгалийн нөөцийг хамгаалах, олон зүйлт амьдрах орчныг дэмжих, усны зохистой хэрэглээг хангах зэрэгт сав газрын байгууллагын гүйцэтгэх үүргийг танилцуулах болно.

Усны аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд үндэсний болоод бүс нутгийн хэмжээнд тогтвортой ажиллах институцийн тогтолцоо шаардлагатай. Орон нутгийн түвшинд сав газрын байгууллага (СГБ) нь усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг (УННМ) хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагыг хүлээж буй юм. Гэвч бие даасан байдал хязгаарлагдмал, санхүүжилт хангалтгүй, мэргэжлийн чадавх дутагдалтай байгаа нь СГБ-ын хувьд тулгамдсан асуудал болж байна. СГБ-уудыг УННМ-ийг тогтвортой хэрэгжүүлэх хөтөч болгоход түлхэц өгөхөд энэхүү бүтээлийн зөвлөмжүүд чиглэгдэнэ.

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/mn/publications/mongolia-river-basin-organizations on 18 October 2021