fbpx Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газрын хөгжил төслийн нэмэлт санхүүжилт: Төслийн Мэдээллийн Тайлан | Asian Development Bank

Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газрын хөгжил төслийн нэмэлт санхүүжилт: Төслийн Мэдээллийн Тайлан

Translated PDS | September 2018

Нэмэлт санхүүжилт ба ТТ-ны буцалтгүй тусламжид түшиглэн, одоогийн төслийн хоёр аймгийн төвийн бохир усны менежментийн чанар, найдвартай байдлыг сайжруулж, хурдацтай тэлж буй томоохон хоёр аймгийн төвийг төсөлд нэмж, үйлчилгээг нь сайжруулснаар төслийн цар хүрээг өргөжүүлж, нийгэм-эдийн засгийн үр өгөөжийг нь нэмэгдүүлнэ. Нэмэлт санхүүжилтийн төсөл нь ТТ-аар дамжуулан, төслийн одоогийн болон нэмэгдсэн аймгийн төвүүдийн нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагууд (НААҮБ)-ын бохир усны менежментийн чадавхыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлнэ.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 42184-024 in Mongolia.