fbpx Хүнс тэжээл, нийгмийн хамгааллын нэмэлт санхүүжилт төсөл : Төслийн мэдээллийн тайлан | Asian Development Bank

Хүнс тэжээл, нийгмийн хамгааллын нэмэлт санхүүжилт төсөл : Төслийн мэдээллийн тайлан

Translated PDS | September 2018

Азийн хөгжлийн сан (АХС)-ийн 9 сая ам.долларын санхүүжилт бүхий Анхны хөтөлбөрт нийгмийн халамжийн тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг болох хүнсний талоны хөтөлбөрийн төлөвлөлт ба хэрэгжилт багтаж байсан. Анхны төсөл (АХС-ийн 3 сая ам.долларын санхүүжилт орсон) хэрэгжсэнээр зорилтот бүлгийг тодорхойлох аргазүй сайжирч, нийгмийн халамжийг шинэчлэх стратеги бэлэн болсон. Нэмэлт санхүүжилтийн төслийн хүрээнд нийгмийн хамгааллын салбарт өнөөг хүртэл хэрэгжүүлсэн шинэчлэлийг үргэлжлүүлэн, анхны төслийн цар хүрээг тэлнэ.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 42322-023 in Mongolia.