fbpx Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл (RIBS): Төслийн Мэдээллийн Тайлан | Asian Development Bank

Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл (RIBS): Төслийн Мэдээллийн Тайлан

Translated PDS | September 2018

Энэхүү төслийн хүрээнд худалдаанд учирч буй саад бэрхшээлийг бууруулах зорилгоор сонгогдсон хилийн боомтуудын нэвтрэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн барилга байгууламжуудыг шинээр барих, хуучныг сэргээн засварлах, хяналт шалгалтын орчин үеийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, Гаалийн автоматжуулсан мэдээллийн систем (КАИС)-ийг шинэчлэх, гадаад худалдааны цахим нэг цонхны үйлчилгээ (ЦНЦ) нэвтрүүлэх суурь бэлтгэл ажлыг хангах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 47174-001 in Mongolia.