fbpx Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан | Asian Development Bank

Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан

Translated PDS | March 2017

Монгол Улсын нийт хүн амын дөрөвний нэг нь нийслэл Улаанбаатар хотын гэр хороолол гэж нэрлэгдэх ариун цэврийн байгууламжийн нэгдсэн дэд бүтцэд холбогдоогүй, эсвэл хүртээмж хангалтгүй, хүний хаягдал ялгадсын менежмент дутагдалтай, хөрс, Төслийн мэдээллийн тайлангийн энэхүү орчуулсан хувь нь 2017 оны 4-р сарын 11-ний байдлаарх англи эхэд суурилсан болно. усны бохирдол болон ариун цэврийн байгууламжаас шалтгаалсан өвчлөлийн эрсдэл өндөртэй захын хэсэгт амьдарч байна. Энэхүү буцалтгүй тусламжийн хүрээнд сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийг нэвтрүүлж, хаягдал ялгадсын төвлөрсөн бус менежментийг иргэд, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллага (ИНБ)-уудын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан бэхжүүлэх замаар иргэдийн амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлнэ. Энэхүү төсөл нь Монгол Улсад сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийг өргөн хүрээнд нэвтрүүлэх загвар үйл ажиллагаа болохын зэрэгцээ Улаанбаатар хотын гол бүсүүдэд дэд бүтцийг хөгжүүлж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд түлхэц болно.

This document dated March 2017 is provided for the ADB project 49113-001 in Mongolia.