fbpx Боловсролын салбарын мастер төлөвлөгөөг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх : Төслийн МэдээллийнТайлан | Asian Development Bank

Боловсролын салбарын мастер төлөвлөгөөг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх : Төслийн МэдээллийнТайлан

Translated PDS | September 2017

Санал болгож буй мэдлэг, техникийн туслалцааны дэмжлэг нь чадавхи бэхжүүлэх, судалгаа ба хөгжил, боловсролын салбарын удирдлага, төлөвлөлтийг хөгжүүлэхэд бодлогын зөвлөмж өгч Монгол улсын Боловсролын салбарын мастер төлөвлөгөө (БСМТ)-г боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх юм.

This document dated September 2017 is provided for the ADB project 51103-001 in Mongolia.