fbpx Эрүүл мэндийн салбарын 2019-2027 оны мастер төлөвлөгөөг боловсруулах төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан | Asian Development Bank

Эрүүл мэндийн салбарын 2019-2027 оны мастер төлөвлөгөөг боловсруулах төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан

Translated PDS | September 2018

Энэхүү техникийн туслалцаа (ТТ)-ны хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын эрүүл мэндийн салбарын 2019-2027 оны мастер төлөвлөгөө (ЭМСМТ) боловсруулах ажилд дэмжлэг үзүүлнэ. Уг ТТ-ны төслөөр Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)-ны 2027 он хүртэлх стратегийн бичиг баримтыг боловсруулах байгууллагын удирдлага, хүний нөөцийн чадавхыг хөгжүүлэхэд тусална.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 51134-001 in Mongolia.