fbpx Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр : Төслийн МэдээллийнТайлан | Asian Development Bank

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр : Төслийн МэдээллийнТайлан

Translated PDS | March 2018

Улаанбаатар хотод хурцаар тавигдаж буй агаарын бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бодлогын зээлийн хэлбэрээр санхүүгийн туслалцаа авах хүсэлтийг Монгол Улсын Засгийн газар АХБ-нд тавьсан. Агаарын бохирдол нь (i) иргэдийн, үүний дотор хүүхэд, ядуу иргэдийн эрүүл мэндэд их хэмжээний хохирол учруулж; мөн (ii) хэдийн сул байгаа эдийн засагт урт хугацааны нэмэлт дарамт үүсгэж, эрүүл мэнд ба эдийн засгийн зардлыг нэмэгдүүлж байна. Санал болгож буй зээлийн хөтөлбөр нь Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр 2017-2025-т суурилсан болно.

This document dated March 2018 is provided for the ADB project 51199-001 in Mongolia.