fbpx Хотын тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр – 1 шат | Asian Development Bank

Хотын тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр – 1 шат

Translated PDS | September 2018

Санал болгож буй олон шатлалт санхүүжилт (MFF)-ийн эхний шат (транч)-д Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-аас Азийн Хөгжлийн Сан (АХС)-ийн эх үүсвэр бүхий 59.9 сая ам.доллар, засгийн газраас 10 сая ам.доллар гаргаж, (i) Тусгай замын автобус буюу BRT төслийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтад 29.3 сая ам.доллар; (ii) BRT сүлжээний бүтээн байгуулалтад 22.5 сая ам.доллар; (iii) ТУС-ийн хөгжүүлэлтэд 2.2 сая ам.доллар; (iv) төслийн менежмент, нарийвчилсан төлөвлөлт, байгууллагын чадавхын хөгжилд 5.3 сая ам.доллар; (v) биет болон санхүүгийн болзошгүй зардалд 7.0 сая ам.доллар; (vi) хэрэгжилтийн хугацааны санхүүжилтийн зардалд 3.6 сая ам.долларын санхүүжилт хийнэ.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 39256-024 in Mongolia.