Зүүн өмнөд говийн хот, хил орчмын хотуудыг хөгжүүлэх төслийн хоёр дахь нэмэлт санхүүжилт: Газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө

Resettlement Plans | July 2018

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд албадан нүүлгэн шилжүүлэх төслүүдийн үнэлгээ, арга хэмжээ, цаг хугацааны хязгаарлалттай арга хэмжээ, төсвийг өгдөг.

2018 оны 7-р сарын энэхүү баримт бичгийг Монгол дахь АХБ-ны 42184-027 төсөлд зориулав.