fbpx Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан | Asian Development Bank

Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан

Translated PDS | September 2018

Тус төсөл дээд боловсролын салбар (ДБ)-т шаардагдаж байгаа шинэчлэлүүдийг хэрэгжүүлж, ДБ-ын хөтөлбөрүүдийн чанар ба бодит амьдралтай уялдсан байдал, ДБ-ын байгууллагууд (ДББ) болон салбарын засаглал, удирдлага, санхүүжилтийг сайжруулах, ДБ-н шударга хүртээмжийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн. Төслийн хүрээнд байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх, хүнийн нөөцийг хөгжүүлэх, судалгаа, шинжилгээний байгууламж, тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр хангах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, бага хэмжээний барилгын ажил, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл (ТХХТ)-ийг дэмжих, ДБ-ын бодлогын орчинг сайжруулах зэрэг ажлууд хийгдэнэ.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 43007-023 in Mongolia.