fbpx Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангаж, үйлчилгээ үзүүлэх төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан | Asian Development Bank

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангаж, үйлчилгээ үзүүлэх төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан

Translated PDS | September 2018

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд (ХБИ)-д төрөөс дэмжлэг үзүүлэх арга хэлбэр нь нийгмийн халамжийн хүрээнд тусламж олгоход төвлөрөх нь түгээмэл. Харин энэхүү төслийн хүрээнд, ХБИ-ийн нийгэм дэх оролцоог хангаж, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцуулж, боловсрол ба хөдөлмөр эрхлэлтийн боломж бий болгон, шаардлагатай үйлчилгээг авахад нь ХБИ өөрсдөө юу хийж чадахыг онцлон харуулна.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 48076-002 in Mongolia.