fbpx Хөгжлийн хамтын ажиллагааны үр өгөөжийг сайжруулах төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан | Asian Development Bank

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны үр өгөөжийг сайжруулах төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан

Translated PDS | September 2018

Энэхүү техникийн туслалцаа (ТТ)-ны хүрээнд Монгол Улсын Засгийн Газар (МУЗГ)-т хөгжлийн тусламжийн эх үүсвэрийн менежментийн үр дүнг сайжруулах практик шийдэл боловсруулах, тэр дундаа 2005 оны Парисын тунхаглал, 2011 оны Пусаны Түншлэлийн баримт бичиг, 2014 оны Мексикийн Дээд түвшний уулзалтын мэдэгдэл зэрэгт тусгагдсан олон улсын шилдэг туршлагуудыг нэвтрүүлэх, тэргүүлэх эрэмбийн үйл ажиллагааны зөвлөгөө өгөх дэмжлэг үзүүлнэ.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 48187-001 in Mongolia.