fbpx Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл: Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ | Asian Development Bank

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл: Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ

Initial Environmental Examination | January 2018

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ нь төслөөс байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл, тэдгээр нөлөөллөөс сэргийлэх болон бууруулах арга хэмжээ, байгаль орчны менежментийн институцийн үүрэг хариуцлагыг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил зэрэг төслийн байгаль орчны нөхцөл байдлыг тусгасан баримт бичиг юм.

2018 оны 1 дүгээр сард бэлтгэгдсэн энэхүү баримт бичиг нь АХБ-наас Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй 49169-002 дугаартай төслийн баримт бичиг болно.