fbpx Улсын эмнэлэгт боломжийн үнэтэй эмийн хангамж, хүртээмжийг сайжруулах төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан | Asian Development Bank

Улсын эмнэлэгт боломжийн үнэтэй эмийн хангамж, хүртээмжийг сайжруулах төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан

Translated PDS | September 2018

Чанартай, боломжийн үнэтэй ерөнхий нэршлийн эмийн хангамж, олдоцыг хангах замаар эмийн хүртээмжийг сайжруулахын тулд улсын эмнэлгүүдийн эмийн худалдан авалтыг нэгтгэн, эмийн сангуудыг амбулаториор үйлчилдэг болгож, өртөг бага, өгөөж өндөртэй тогтолцоо нэвтрүүлэх шаардлагатай байна.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 49194-001 in Mongolia.