fbpx Эмнэлгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан | Asian Development Bank

Эмнэлгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан

Translated PDS | September 2018

Монгол Улсын Засгийн газраас улсын эмнэлгүүдийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийг Азийн Хөгжлийн Банк (AХБ)-аас хүссэн. 2015 оны 8 сард, баримт цуглуулах, судалгаа хийх баг Улаанбаатар хотод ажиллаж, АХБ-аас Засгийн газартай төслийн үр нөлөө, үр дүн, гүйцэтгэл, өртөг ба санхүүжилт, хэрэгжилтийн зохион байгуулалтыг тохиролцон, бодлого боловсруулалт, зөвлөх үйлчилгээний техникийн туслалцаа (ТТ)-г хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний ажлын агуулга, цар хүрээг тодорхойлсон. Төслийн үзэл баримтлалыг 2015 оны 10-р сарын 22-д баталсан.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 49278-001 in Mongolia.