fbpx Аймаг, сумын төвийн бүс нутгийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг бэлтгэх : Төслийн МэдээллийнТайлан | Asian Development Bank

Аймаг, сумын төвийн бүс нутгийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг бэлтгэх : Төслийн МэдээллийнТайлан

Translated PDS | January 2018

Энэхүү олон шатлалт санхүүжилтийн хөтөлбөр нь Монгол Улсын эн тэргүүнд хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага тулгараад байгаа аймаг, сумын төвүүдэд хот байгуулалтын суурь үйлчилгээг сайжруулах, орон нутгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх зорилготой. Газар зүйн байршлаар онилж, хөтөлбөрийн хүрээнд нэгдсэн арга барил ашиглах замаар тэргүүлэх чиглэлийн бүс нутгийн хот байгуулалтын кластерт төвлөрөх юм. Эдгээр нь хүртээмжтэй ба тогтвортой өсөлтийг хангахад шаардлагатай тэсвэртэй, төрөлжсөн эдийн засгийг бүрдүүлэхэд чиглэнэ.

This document dated January 2018 is provided for the ADB project 49430-001 in Mongolia.