fbpx Үр дүнтэй нийгмийн халамжийн системийн чадавхи бэхжүүлэх нь: Монгол улс дахь КОВИД-19-ийн үеийн нийгмийн хамгааллын хариу арга хэмжээний үнэлгээ | Asian Development Bank

Үр дүнтэй нийгмийн халамжийн системийн чадавхи бэхжүүлэх нь: Монгол улс дахь КОВИД-19-ийн үеийн нийгмийн хамгааллын хариу арга хэмжээний үнэлгээ

Consultants' Reports | October 2020

Энэхүү тайланд Монгол улсын Засгийн газраас КОВИД-19 цар тахлаас шалтгаалсан хямралын нөлөөллийг бууруулахаар авч хэрэгжүүлсэн нийгмийн хамгааллын арга хэмжээний хамрах хүрээ, оновчтой байдалд хийсэн шууд бус үнэлгээний үр дүнг танилцуулна.

Consultants' reports describe activities by a consultant or group of consultants related to preparing a technical assistance project.

This document dated October 2020 is provided for the ADB project 51387-001 in Mongolia.