fbpx Бүс нутгийн ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг шинэчлэн сайжруулах замаар худалдааг дэмжих төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан | Asian Development Bank

Бүс нутгийн ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг шинэчлэн сайжруулах замаар худалдааг дэмжих төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан

Translated PDS | February 2018

Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (КАРЕК) - ийн бүс нутгийн ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг шинэчлэн сайжруулах замаар худалдааг дэмжих нийтлэг зорилтын хэрэгжилтийг энэхүү техникийн туслалцааны хүрээнд дэмжинэ. Үүнд: (i) шинэчлэн сайжруулах үйл явцыг удирдан тэргүүлэх бүс нутгийн нэгж, мөн улс орон бүрт үндэсний нэгжийг бий болгоно, (ii) олон улсын стандартад нийцсэн журам, горим, шаардлагуудыг

This document dated February 2018 is provided for the ADB regional project 49190-001.