Монгол Улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог хангах нь

Publication | November 2019

Энэхүү товч танилцуулгад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, тэдэнд ээлтэй, оролцоог нь хангасан нийгмийг цогцлооход дэмжлэг үзүүлэх бодлогын зөвлөмжүүдийг санал болгосон.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд (ХБИ)-ийн эрхийн тухай дэвшилттэй хууль батлагдсан хэдий ч Монголд амьдарч буй ХБИ өдөр тутмын амьдралдаа томоохон сорилтуудтай тулгарсаар байна. Монгол Улс НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийн зорилтуудыг биелүүлж, ХБИ-ийн нийгэм дэх эрх тэгш оролцоог хангахын тулд илүү их хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай. Энэхүү товч танилцуулгад ХБИ-ийн өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, холбогдох статистикийн үзүүлэлтүүдийг танилцуулсан. ХБИ-д ээлтэй, тэдний оролцоог хангасан нийгмийг цогцлооход дэмжлэг үзүүлэх бодлогын зөвлөмжүүдийг санал болгосон. Санал болгож буй арга хэмжээ нь мэдээллийн, тээврийн болон дэд бүтцийн хүртээмжийг сайжруулахын зэрэгцээ боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх үүднээс хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт, үнэлэмжийг гүнзгийрүүлэхэд чиглэсэн.

Contents 

  • Удиртгал
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог хангах нь: Бодлогын сорилт
  • Зөвлөмж

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • Social development and protection
Countries
  • Mongolia
Pages
  • 20
Dimensions
  • 8.5 x 11
SKU
  • BRF190505-2
ISBN
  • 978-92-9261-836-0 (print)
  • 978-92-9261-837-7 (electronic)