Монгол Улсад усыг зөв цагт нь, зөв газарт нь чанартай хүргэх боломжийг бий болгох нь

Publication | June 2020

Энэхүү бүтээлд Монгол Улсын усны чанар, хангамжинд тулгамдаж буй асуудлыг, тэр дундаа хотжилт болон уул уурхайн салбарын хурдацтай өсөлтөөс үүдэн гарч буй асуудлыг хөндсөн болно. Монгол Улсын усны салбарын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр нь усны аюулгүй байдлын таван үндсэн чиглэлд боловсруулагдсан юм.

Хотжилт болон уул уурхайн салбарын хурдацтай өсөлт, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл зэргээс үүдэн Монгол Улсын хүн амын тэн хагас нь оршин суудаг Улаанбаатар хот болон уул уурхайн салбар төвлөрсөн Өмнөд говийн бүс нутаг нь усны аюулгүй байдлын халуун цэг болон анхаарал татаж байна. Энэхүү тоймд танилцуулах хөтөлбөрийг АХБ-наас Монгол Улсын Засгийн газар - Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай хамтран Монгол орны хэмжээнд хийсэн усны аюулгүй байдлын улсын үнэлгээн дээр үндэслэн боловсруулжээ.

Additional Details

Author
Type
Series
Subjects
 • Water
 • Sanitation
 • Basin Water
 • Rural Water
 • Urban Water
 • Water Resource Management
 • Water sector development
Countries
 • Mongolia
Pages
 • 10
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • BRF210058-3
ISBN
 • 978-92-9262-847-5 (хэвлэмэл)
 • 978-92-9262-848-2 (электрон)
ISSN
 • 2071-7202 (хэвлэмэл)
 • 2218-2675 (электрон)

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.