Монгол Улсын эрдэс баялгийн орлогын менежментийг сайжруулах нь

Publication | August 2019
SHARE THIS PAGE

Эрдэс баялгийн орлогын менежментийг сайжруулах замаар Монгол Улсын макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангаж болохыг энэхүү бодлогын тайлбар бичигт өгүүлнэ.

Монгол Улсын эдийн засаг экспортын үндсэн түүхий эдийн гүйцэтгэлээс, тэр дундаа эрдэс баялгийн салбараас ихээхэн хамааралтай. Энэ нь эдийн засгийг түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс хамааралтай мөчлөг дагасан савлагаанд өртөмтгий болгодог. Олон улсын туршлага дээр үндэслэн макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах шийдлүүдийг энэхүү бодлогын тайлбар бичигт багтаасан. Санал болгож буй зөвлөмжүүд нь төрийн санхүүгийн менежментийг бэхжүүлэх, бодлогын хэрэгжилтийг сайжруулах, эдийн засгийн төрөлжилтийг дэмжих зэрэгт чиглэв.

Contents

 • Удиртгал
 • Эрдэс баялгийн орлогын менежмент ба бодлогын сорилтууд
 • Олон улсын туршлага
 • Зөвлөмж

Additional Details

Type
Series
Subjects
 • Environment
 • Governance and public sector management
 • Public financial management
 • Public administration, economic affairs, and policy
Countries
 • Mongolia
Pages
 • 22
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • BRF190237-2
ISBN
 • 978-92-9261-706-6 (хэвлэмэл)
 • 978-92-9261-707-3 (цахим)