fbpx Монгол Улсын эрдэс баялгийн орлогын менежментийг сайжруулах нь | Asian Development Bank

Монгол Улсын эрдэс баялгийн орлогын менежментийг сайжруулах нь

Publication | August 2019
Монгол Улсын эрдэс баялгийн орлогын менежментийг сайжруулах нь

Эрдэс баялгийн орлогын менежментийг сайжруулах замаар Монгол Улсын макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангаж болохыг энэхүү бодлогын тайлбар бичигт өгүүлнэ.

Монгол Улсын эдийн засаг экспортын үндсэн түүхий эдийн гүйцэтгэлээс, тэр дундаа эрдэс баялгийн салбараас ихээхэн хамааралтай. Энэ нь эдийн засгийг түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс хамааралтай мөчлөг дагасан савлагаанд өртөмтгий болгодог. Олон улсын туршлага дээр үндэслэн макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах шийдлүүдийг энэхүү бодлогын тайлбар бичигт багтаасан. Санал болгож буй зөвлөмжүүд нь төрийн санхүүгийн менежментийг бэхжүүлэх, бодлогын хэрэгжилтийг сайжруулах, эдийн засгийн төрөлжилтийг дэмжих зэрэгт чиглэв.

Contents 

  • Удиртгал
  • Эрдэс баялгийн орлогын менежмент ба бодлогын сорилтууд
  • Олон улсын туршлага
  • Зөвлөмж